Photo title in Farsi

خانه امیر لطفی

Photo title:
  • Amir Lotfi old house

Monday, 07 November 2016 00:29
Rate this item
(4 votes)
خانه امیر لطفی
خانه امیر لطفی بهرام عابدینی

خانه امیر لطیفی از سمت جنوب به مرکز محله و بازار قدیمی نعلبندان مرتبط می‌شود و در پشت مسجد جامع گرگان واقع شده است.

این خانه لطفی در محله چهارشنبه ای قرار دارد و بنایی دو طبقه و روبه جنوب می‌باشد که حدود هزار متر مساحت دارد و شامل دوبخش هسته اصلی بنا و بخش‌های خدماتی می‌باشد.

Photo description