خبرگزاری میراث فرهنگی ـ بین الملل ـ در راستای اجرای یک طرح جهانی برای مبارزه با تجارت غیر قانونی عاج در بازارهای داخلی و بینالمللی، مقامات دولتی در تایلند اعلام کردند که از این پس هر گردشگری که در داخل یا خارج از تایلند عاج یا هرگونه شی آراسته به عاج بخرد، دستگیر خواهد شد.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی