Photo title in Farsi

قورباغه مرداب

Photo title:
  • Green pond frog

Friday, 20 October 2017 09:51
Rate this item
(7 votes)
Green pond frog
Green pond frog Photography: Bahram Abedini
Photo description

قورباغه مردابی در تمام ایران بجز سیستان و بلوچستان وجود دارد قورباغه مردابی هم در ابهای ارام و هم در ابهای جاری یافت می شود .

اما دریاچه و استخرهایی را که با خیزران یا جگن ها و نی ها پوشیده شده یا کناره های رودهایی را که با بیشه های درختان بید و جگن احاطه شده باشد ترجیح می دهد بیشتر در گودالهای اب کوچک و دارای گیاه در استخرهایی زندگی می کند که در تابستان کاملا" خشک نمی شوند . این قورباغه ها بندرت در رودخانه های با جریان سریع اب که دارای کناره های شنی بدون پوشش هستند بافت می گردد .در هر جایی که قورباغه وجود دارد آب آن منطقه تمیز وغیر میکروبی است. این قورباغه باتلاقی در استان گلستان اینچه برون تالاب آلا گل عکاسی شده است.قورباغه مردابی در تمام ایران بجز سیستان و بلوچستان وجود دارد قورباغه مردابی هم در ابهای ارام و هم در ابهای جاری یافت می شود . اما دریاچه و استخرهایی را که با خیزران یا جگن ها و نی ها پوشیده شده یا کناره های رودهایی را که با بیشه های درختان بید و جگن احاطه شده باشد ترجیح می دهد بیشتر در گودالهای اب کوچک و دارای گیاه در استخرهایی زندگی می کند که در تابستان کاملا" خشک نمی شوند . این قورباغه ها بندرت در رودخانه های با جریان سریع اب که دارای کناره های شنی بدون پوشش هستند بافت می گردد .در هر جایی که قورباغه وجود دارد آب آن منطقه تمیز وغیر میکروبی است. این قورباغه باتلاقی در استان گلستان اینچه برون تالاب آلا گل عکاسی شده است.