Photo title in Farsi

بیرجند، روستای فورگ

Photo title:
  • People of Forg castle, Birjand, Khorasan

Friday, 11 January 2019 14:16
Rate this item
(6 votes)
People of Forg castle, Birjand, Khorasan
People of Forg castle, Birjand, Khorasan Photographer: Bahram Abedini
Photo description

بیرجند روستای فورگ روستای نزدیک مرز ایران و افغانستان دارای یک قلعه بسیار بزرگ وخانه های گلی مردم روستا اغلب به کار کشاورزی و دامداری مشغول هستندو بچه ها در همان روستا تا کلاس شش در س می خوانند و برای ادامه تحصیل به شهر بیرجند یا روستاهای اطراف می روند