تخت سلیمان با آن کوهای اساطیریش وآن داستان جالبش در باره سلیمان وملکه صبا و آبگرم معروفش دارای جذابیتهای فراوانی است سنگهای این کوه بیشتر از جنس گرانیت بوده که در تابستان سر از برف بیرون می آورد

Published in photostream