یک تیم کوچک از باستان شناسان با استفاده از تجهیزات ماهوارهای موفق به کشف کاخ یا معبد ناشناختهای در نزدیکی شهر اور واقع در جنوب عراق شدند که درجریان نخستین کشفیات تیم باستان شناسان خارجی در دهه 1930 کشف شده است.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی