2013 سال پردرآمدی برای صنعت هتلداری جهان است
طبق تحقیقات انجام شده، میزان درآمد تجاری در بخش هتلداری در مقصدهای گردشگری در سال جاری رو به افزایش بوده و این صنعت سال پردرآمدی در پیش دارد.
خبرگزاری میراث فرهنگی ـ بینالملل ـ طبق تحقیقات انجام شده، میزان درآمد تجاری در بخش هتلداری در مقصدهای گردشگری جهان، در سال جاری رو به افزایش بوده و این صنعت سال پردرآمدی در پیش دارد.

منتشرشده در گروه اخبار گردشگری و عکاسی