Bahram Abedini
Photographer
Photography
Beautiful Nature of Iran
Photography
Iran's Historical sites

قله دماوند، سوزنی های یال جنوبی

  • Snow Caped Mountains of Iran, Damavand

Friday, 15 September 2017 17:54
Vote
(11 votes)
Snow Caped Mountains of Iran, Damavand
Snow Caped Mountains of Iran, Damavand /  Photography: Bahram Abedini
More Description

قله دماوند بلند ترین کوه ایران، دارای چندین یخچال بزرگ است. این تصویر مربوط به یخچال یال جنوبی از پناهگاه رینه می باشد که شیبی حدود چهل وپنچ درجه دارد ودر بعضی نقاط یخ های سوزنی روی آن تشکیل شده است.

این یخچال به طول هزار متر در فصل تابستان بعد از یخچال یخار به طول دو هزار متر و با شیب تقریباً بین هفتاد تا نود درجه رتبه دوم را در ایران به خود اختصاص میدهد.قله دماوند بلند ترین کوه ایران، دارای چندین یخچال بزرگ است. این تصویر مربوط به یخچال یال جنوبی از پناهگاه رینه می باشد که شیبی حدود چهل وپنچ درجه دارد ودر بعضی نقاط یخ های سوزنی روی آن تشکیل شده است. این یخچال به طول هزار متر در فصل تابستان بعد از یخچال یخار به طول دو هزار متر و با شیب تقریباً بین هفتاد تا نود درجه رتبه دوم را در ایران به خود اختصاص میدهد.

این تصویر درتابستان هشتاد وهشت به ثبت رسیده است.

عکسهای بیشتر