Bahram Abedini
Photographer
Photography
Beautiful Nature of Iran
Photography
Iran's Historical sites

تپه ماهورهای برقان

  • Hills of Baraghan

Sunday, 22 January 2017 10:04
Vote
(3 votes)
تپه ماهورهای برقان
تپه ماهورهای برقان /  بهرام عابدینی
More Description

(منظره غروب جاده دروان) در روبرو کوهای برقان وبریانجال دیده می شود که یالهای جنوبی کوه ناز و خراسان کوه می باشد در میان این درها روستاهای برقان -بریانچال- اغشت -سیرود -سنج-ولیان  جای دارد که همه دارای باغات گردو -کیلاس-زردآلو-ومخصوصا کوجه براغانی و تولید انواع میوه ها میباشد این عکس در تاریخ آذر ماه سال 95 به ثبت رسیده است

عکسهای بیشتر